Monday, August 13, 2007

Kolam bola

Kolam bola

Pemanasan sebelum diajak mama ke kid sport hi hi hi.

1 comment:

benhardleroy said...

sama kek ben...seneng main kolam bola hehe